Bảo mật thông tin

Bản điều khoản này do công ty cổ phần Push On thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân. Dưới đây là chủ trương cơ bản của công ty liên quan đến việc quản lý và xử lý thông tin cá nhân. Công ty chúng tôi cung cấp các loại hình dịch vụ liên quan nhiều tới luật pháp nên việc quản trị thông tin cá nhân của khách hàng là điều đặc biệt quan trọng. Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực bảo mật an toàn và trọn vẹn thông tin cá nhân của khách hàng dựa theo các bộ luật liên quan đến bảo hộ thông tin cá nhân và “phương châm bảo hộ thông tin khách hàng” của công ty.

1. Về thu thập thông tin cá nhân

Công ty sẽ thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng ở mức độ cần thiết. Chúng tôi cam kết không sử dụng các hành vi bất chính cũng như làm giả các thông tin cá nhân để đạt được mục đích sử dụng chúng.

2. Về sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng. Dưới đây là các trường hợp chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân, các trường hợp không ghi ở các mục dưới đây, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến khách hàng trước khi sử dụng thông tin cá nhân.
(1) Gửi yêu cầu bản dự toán chi phí phát sinh, các hỏi đáp về dịch vụ, trả lời và gửi kèm các tài liệu liên quan đến việc giải đáp thắc mắc.
(2) Cung cấp các dịch vụ khách hàng yêu cầu
(3) Cung cấp các thông tin về các buổi hội thảo, các loại dịch vụ liên quan.

3. Về quản lý thông tin cá nhân

Công ty có trách nhiệm và có phương pháp cần thiết để bảo vệ tối đa thông tin cá nhân của khách hàng để tránh việc bị đánh cắp, thất lạc hay gây tổn hại cho thông tin cá nhân của khách hàng.

4. Về ủy thác các thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, công ty chúng tôi sẽ ủy thác một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Trong trường hợp đó, chúng tôi có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra bên thư ba đó, cùng đó theo dõi chặt chẽ đơn vị này có đủ năng lực bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng hay không. Ngoài ra, các nghiệp vụ tư vấn, đăng ký nhãn dấu bảo hộ thông tin cá nhân, đăng ký tới cơ quan quản lý dữ liệu cá nhân, trong trường hợp công ty chúng tôi cùng thực hiện với đơn vị thứ ba, công ty sẽ ủy thác việc xử lý các thông tin này.

5. Về cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Ngoài trường hợp luật bảo hộ thông tin cá nhân quy định, công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng.

6. Về công khai, chỉnh sửa thông tin cá nhân

Trong trường hợp có yêu cầu công khai thông tin cá nhân của mình từ chính khách hàng, công ty sẽ nhanh chóng công khai các thông tin này. Trường hợp đó, khách hàng không xuất trình được giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ để xác nhận công ty sẽ không công khai các thông tin này. Trường hợp khách hàng yêu cầu đính chính, chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình, công ty sẽ điều tra và chỉnh sửa các thông tin theo đúng yêu cầu của khách hàng, khi đó khách hàng cũng cần xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc các thông tin để xác nhận thông tin.

7. Tổ chức, thể chế

Dựa trên bản điều khoản này, công ty chúng tôi sẽ có các quy định trong công ty để bảo hộ thông tin cá nhân của khách hàng, cùng đó phổ biến các quy định, thông tin về việc này cho cán bộ và nhân viên công ty để cùng thắt chặt việc quản lý thông tin. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, nâng cao rà soát trong nội bộ công ty để kiểm tra việc bảo hộ thông tin đã phù hợp và đầy đủ hay chưa.

8. Vê thay đổi điều khoản

Nội dung điều khoản trên có thể sẽ được thay đổi. Ngoại trừ các trường hợp có quy định riêng của công ty, các thông tin được công bố trên trang chủ của công ty sẽ có hiệu lực từ ngày công bố.

9. Liên hệ

Mọi thắc mắc về các điều khoản trong việc bảo hộ thông tin cá nhân, xin hãy điền nội dung thắc mắc vào mẫu đơn được công bố của công ty. [Liên hệ]